SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Újév
Itt járunk :: Hírmondó - ÚjévCHAT
Újév
Istenre bízva...

2017-ben is

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Igaz értékekben gazdag, boldog, sikeres, új esztendőt Mindenkinek!

Az imaapostolság szándékai január hónapra:

Evangelizációs: Minden keresztényért, hogy az Úr tanításához hűségesen az imádság és a testvéri szeretet által előmozdítsák az Egyház teljes közösségének helyreállítását, hozzájárulva így az emberiség mai kihívásainak megválaszolásához.

 

Január 1: Szűz Mária, Isten anyja, Újév

A Béke világnapja

Január 2: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

Január 6: Urunk megjelenése, Vízkereszt! FÜ

 

 

 

A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.”

 

A Szentmise olvasmányai:

  1. Szám 6,22-27 „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos!”

  2. Gal 4,4-7 – „Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.”

  3. Lk 2,16-21 – „A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak,…”

 

Elmélkedés:

„Egyházunk a mai napon Szűz Máriát, Isten Anyját ünnepli. Szűz Mária iránti különleges tiszteletünk alapja az, hogy ő az Úr Jézus édesanyja. Nyolc nappal ezelőtt, karácsonykor az újszülött gyermekre, Jézusra figyeltünk, ma pedig az ő édesanyjára. Mivel hitünk szerint Jézus valóságos Isten és valóságos ember, és mivel benne az isteni és az emberi természet elválaszthatatlan egymástól, ezért Máriát jogosan nevezzük Isten Anyjának. Fontos tisztáznunk, hogy Jézus Krisztus nem Máriától kapta az ő isteni természetét, hiszen annak öröktől fogva részese. Jézus csak az emberi természetét kapta édesanyjától, Máriától. Jézus valódi testet és nem csupán egy látszólagos testet vett fel Mária anyaságának köszönhetően. A Szentírásban több olyan kijelentést találunk, amely igazolja Mária istenanyaságának hitigazságát. Jézus születésének hírüladásakor, az angyali üdvözletkor például Isten hírhozója ezt mondja a názáreti leánynak a születendő gyermekről: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,35). Szent Pál apostol a galatákhoz írt levelében ezt írja: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4). Isten Fiának, Jézus Krisztusnak az édesanyja tehát Szűz Mária volt, akit joggal nevezünk Istenszülőnek, Isten Anyjának.
Miként az édesanyák nagy szeretettel és gondoskodással fordulnak gyermekeikhez, ugyanígy Mária, nem csupán az ő fia iránt érzett szeretetet, hanem felénk is anyai szeretettel fordul. Az ő szeretete kísérjen minket az esztendő minden napján!”

-Horváth István Sándor-

IMÁDSÁG

Mária, minden édesanyának példaképe! Az édesanyákért és gyermekeikért fordulunk hozzád mai imánkkal. Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire meggyengíti a bűn és az önzés, s emiatt mennyire sérülékeny és törékeny a szeretet. Segítsd az édesanyákat a gondoskodó szeretetben, a gyermekeket pedig a tiszteletben, hogy kialakuljon és napról napra erősödjön köztük a szeretet, a ragaszkodás, a törődés és a bizalom. Segíts minden nőt, hogy az anyaságban, az anyai hivatásban keresse és találja meg élete boldogságát!

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

(Sermo 6 In Nativitate Domini, 2-3,5: PL 54, 213-216)

 

Urunk születése, a béke születése

Bár Krisztus gyermekkora – amelyet az Isten Fia magára venni nem vonakodott – már elmúlt, hiszen idő múltával tökéletes férfikorba jutott, sőt szenvedése és a feltámadása diadalát is megülte, és az értünk magára vállalt sokféle megaláztatásainak is vége már, mégis a mai nagy ünnepünk elénk idézi Jézusnak, Szűz Mária Fiának szent Gyermeksége első napjait. És amikor Üdvözítőnk születését hódolattal tiszteljük, rádöbbenünk, hogy voltaképpen most a saját eredetünket is ünnepeljük.

Krisztus születése ugyanis a kereszténység eredete; így a Főnek a születésnapja egyben a Testnek is a születésnapja.

Legyenek bár a meghívottak a legkülönfélébb hivatásban vagy pedig az éveket tekintve bármely távol is egymástól, mégis az egész hívő sereg a maga teljességében a keresztség forrásából újult meg, és mint ahogy Krisztus szenvedésében keresztre lett feszítve és feltámadásában új életre lett keltve, valamint mennybementelével a mennyei Atya jobbjára lett helyezve, ugyanúgy az ő születése napján mintegy vele együtt született meg.

A világ bármelyik részén élő hívő ember Krisztusban születik újjá, aki megszüntette az eredeti bűn ősi útvesztőjét, így a hívő ember újjászületve új emberré válik; többé már nem a testi atya leszármazottja, hanem az Üdvözítő édestestvére, mert ő azért lett ember Fia, hogy mi Isten gyermekei lehessünk.

Ha ugyanis ő, ebben az alázatosságában le nem ereszkedik hozzánk, soha senki sem emelkedhetne fel hozzá a saját erejéből.

Ezért kíván tőlünk ez a mai nap a kapott ajándék nagyságához méltó fényes tiszteletadást. Miként ugyanis az apostol tanítja: nem e világnak lelkét kaptuk, hanem a Lelket, aki Istenből van, hogy általa tudjuk meg, milyen nagyon nagy ajándékot kaptunk Istentől. Nem is tisztelhetjük őt méltóbban, minthogy azt ajánljuk fel neki, akit ő adott nekünk.

A bőkezű isteni ajándékok közül mi lehetne a mostani ünnepnek más megfelelőbbje, mint elsőként éppen a béke adománya. Ezt hirdették meg Urunk születése napján elsőként az angyalok zengő énekükkel.

Ezáltal leszünk Isten gyermekei, ez növeli a szeretet és táplálja az egységet; ez a szentek nyugalma az örök hajlékban. A békesség sajátos eredménye és egészen külön ajándéka pedig az lesz, hogy egybekapcsolja Istennel mindazokat, akiket ő választott ki e világból.

Azok tehát, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a fárfi akaratából, hanem Istentől születik (Jn 1,13), az Atyának ajánlják fel a békesség gyermekeinek egyetértését. Az új teremtmény elsőszülöttjében a gyermekké fogadás valamennyi tagja egyesüljön, mert ő nem azért jött, hogy a saját akaratát cselekedje, hanem azért, hogy végrehajtsa küldője akaratát, mivel jóságos Atyánk nem az egyenetlenkedőket és a széthúzókat, hanem az egyetértőket és az egyakaratúakat fogadta örököseivé. Ha pedig saját képének hasonlatosságára teremtett bennünket, akkor az is kötelességünk, hogy egyetértőek legyünk.

Urunk születésének ünnepe tehát a béke születésének ünnepe. ezért mondja az Apostol is: Ő, a mi békességünk, a kettőt eggyé forrasztotta (Ef 2,14), tudniillik a zsidót és a pogányt, mert az ő révén van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához (Ef 2,18).

Imádság

Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az új évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz napokat adsz.

Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most Uram, amikor előre tekintek az újév napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az újévben?

De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek Igéd és Szentlelked által te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy, és hogy a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram Igéd világossága által, mutasd előttünk az utat, most ebben az új esztendőben is. Ámen.

 

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes