SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Nagyböjt 1. vasárnapja
Itt járunk :: Hírmondó - Nagyböjt 1. vasárnapjaCHAT
Nagyböjt 1. vasárnapja
Útravaló

Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán.”


 

 

Február 14: Nagyböjt 1. Vasárnapja

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. MTörv 26,4-10– Mózes arra tanítja a népet, hogyan vallja meg hitét az Úrban és hogyan imádkozzon az Úr előtt, hálát adva az Ő jótéteményeiért.

  2. Róm 10,8-13 – Aki Krisztusban hisz – legyen az zsidó vagy pogány – és megvallja hitét, az üdvösséget, örök életet szerez.

  3. Lk 4,1-13 – Jézus negyven napra a pusztába vonult a Szentlélek indíttatására és ott megkísértette a sátán.


 

Örömhír

 

Jézus a Jordánban való megkeresztelkedése után, azért ment a pusztába a Szentlélek indíttatására, hogy ott imával és böjttel felkészüljön nyilvános tanítói szolgálatára, és a megváltás titkának bevégzésére. Negyven napon át böjtölt és imádkozott, teljesen ráhagyatkozott az Atyára, ami a bizonyítéka annak, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Végül, amikor már teljesen kimerült, legyengült, amikor a leginkább sebezhetővé vált, megkísértette őt a sátán. Háromszor is próbára tette őt, de mindannyiszor elbukott. Először, mivel tudta, hogy Jézus éhezik, felkeltette vágyát arra, hogy a követ kenyérré változtassa csodatévő erejével. „Ha Isten Fia vagy,…”- meg tudod tenni. Jézus, aki tudta magáról, hogy ő a Fiú, azt is tudta, hogy hatalma van ahhoz is, hogy válasszon a módszerek között. Mózesre hivatkozva így válaszol a kísértésre: „ Nemcsak kenyérrel él az ember ”. A Messiásnak lelki javakat kell hoznia, és ezt csak áldozattal szerezheti meg. Hiába akarta elérni a sátán, hogy Jézus kételkedjen abban, hogy ő a szeretett Fiú, akiről Atyja gondoskodik, Jézus nem használta isteni hatalmát. Igen nagy kísértés volt ez számára, mégis ellen tudott neki állni. Másodszor hatalmat és dicsőséget kínált fel a sátán, de ezért hódolatot várt cserébe. Jézus azonban a legfőbb paranccsal válaszolt: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” A legfontosabb törvényt sohasem feledhetjük. A gazdagságot, mely megkeményíti a szívet és önzővé teszi az embert, ha elfogadjuk akkor egyéni, földi érdekeinket tartjuk csak szem előtt. Jézus mindezt elutasítja, ő csak az Atya akaratát követi, és elutasított mindent, ami az Atya iránti hódolatot akadályozta volna. A harmadik kísértés bevezetőjekor újra elhangzik a sátán szájából a mondat: „Ha Isten Fia vagy…” vesd le magad a templom párkányáról. Mert ha túléled, ha az angyalok megoltalmaznak, megmutathatod, hogy valóban Istentől jöttél, a csoda láttán mindenki hinni fog neked, te kerülhetsz a figyelem középpontjába, mindenki elismeri elsőségedet. Ki ne akart volna életének bizonyos helyzeteiben a középpontba kerülni, ki ne akart volna több figyelmet, odaadást? Jézus mégis, most is a nehezebb utat választotta, az Úrba vetett bizalomra hivatkozva válaszolta: „Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Emberi természetével nyilvánvalóan érezte, hogy jó, ha szeretik, de nem esett ennek bűvkörébe. Azt is el tudta fogadni, amikor megalázták, elfordultak tőle. mert elsősorban nem az emberekkel való kapcsolatai határozták meg, hanem az Atyával való kapcsolata volt számára a fontos. Ez minket is ráébreszthet arra, hogy ne a mások véleménye, határozzon meg bennünket, hanem az Atya irántunk való szeretete. Az Úr áldása azokon van, akik az ő törvényei szerint járnak el.

Az ördögi terv tehát megbukott. Egy időre továbbállt, de tudjuk, később a farizeusok gyűlöletében, mely ördögi méreteket öltött, újra és újra megjelent. Figyeljünk erre, mert a mai világunkban, oly sokan vélik azt, hogy a gonosz nem létezik. A Biblia tanítása szerint azonban az ördög, a gonosz jelenvaló, tervei folyamatosan keresztezik életünket, azon munkálkodik, hogy inkább neki hódoljunk, mint Istennek. Ha így teszünk, győzedelmeskedik, és megfoszt minket a legnagyobb jótól, ami történhet velünk, az örök üdvösségtől.

Imádkozzunk:

Mennyei Atyánk, hadd könyörögjünk most különösképpen is azokért, akik fizikai, testi kísértések között szenvednek, vagy a hitük próbáltatik meg, vagy szellemi erők játékszerévé válhat az életük, könyörülj Urunk rajtuk, rajtunk! Megvalljuk, hogy nincs bölcsességünk magunktól. A mi hitünk olyan gyenge Urunk, hogy az első kísértések között erőtlenné válik, ha te nem segítesz rajtunk.

Könyörögjünk, hogy Lelkeddel munkálkodj most bennünk, hogy meglássuk, felismerjük, újra magunk elé idézzük gyenge pontjainkat, és azokban engedjük, hogy te különösképpen is megerősíts minket.

Urunk, szeretnénk arra kérni, hogy minden bukásunk szégyenét te vedd el tőlünk, Krisztus érdeméért! Tapasztalhassuk meg, hogy Te valóban szabadító Isten vagy, és akiket megszabadítasz, azok valósággal szabadok.
Urunk, szeretnénk látni, ahogy előled elfut a sátán. Az életünk dolgaiban, a körülöttünk lévő világban is, Urunk, kérünk, emeld magasra a Te nevedet! Tedd Láthatóvá dicsőségedet! Ámen

 

Írások a böjtről

 

Aki ételt eszik, és nem tud böjtölni, az adja át magát a bőséges irgalmasságnak, végezzen jámbor imákat, mutasson megfeszített buzgalmat Isten igéjének hallgatásában. Itt egyáltalán nem gátol bennünket a testi gyöngeség, béküljön ki ellenségeivel, űzzön ki szívéből minden gonosz emléket. Ha ezt teljesíteni fogja, igazi böjtöt tart, olyat, amilyet éppen az Úr is kíván tőlünk. Az ételtől való megtartóztatást Ő azért parancsolja, hogy megfékezzük a test vágyait és engedelmessé tegyük azt a parancsok megtartására.” –Aranyszájú Szent János-

 

Amit tehát, szeretteim, hasznos valamennyi kereszténynek minduntalan megtenni, azt most nagyobb gonddal, nagyobb odaadással kell végrehajtani, hogy elérje bennünk célját a szent Negyvennap, ez az apostoli intézmény: ne csupán a böjt, az ételtől való tartózkodás, hanem elsősorban a bűntől való elszakadás által. Az oly ésszerű és szent böjtöléshez pedig mindennél hasznosabb a jótékonykodást csatolni. Az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlata sok dicséretes jótettet foglal magában: így az összes hívő egyenlő lehet lelkületben, még ha különböznek is anyagiakban.” –Nagy Szent Leó pápa-

 

Február 19. Péntek 16 00:
Keresztúti ájtatosság
Kapolcs, Szentháromság Templom

 

Írta és szerkesztette Tímár Ildikó Ágnes