SELECT visitorCount FROM itworx.visitor_count WHERE vallalatId = '431' Missziós vasárnap
Itt járunk :: Hírmondó - Missziós vasárnapCHAT
Missziós vasárnap
Útravaló

 

Október 23: Évközi 30. vasárnap;
Missziós vasárnap

Ezen a napon országos gyűjtés van a missziók javára!

Október 25: Szent Mór püspök, a pécsi egyházmegye társvédőszentje

Október 28: Szent Simon és Júdás Tádé apostolok

 

 

Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”


 

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. Sir 35,15b-17. 20-22a – Isten meghallgatja mindazokat, akik alázatosan kérik Őt, és szívből szolgálják.

  2. 2Tim 4,6-9. 16-18 – Mindazokat, akik hűségesen kitartanak a hitben, az Úr, az igazságos Bíró az örök élet koronájával jutalmazza.

  3. Lk 18,9-14 – „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek.”.

Örömhír

 

Lukács evangéliuma azt beszéli el nekünk, hogyan imádkozik a farizeus és a vámos. Mindkettő fölment a templomba, de másként imádkoznak és ellenkező eredményt érnek el.
A farizeus emelt fővel, állva imádkozik, és sok szót használ. Hálaimát mond Istennek, de valójában saját erényeit sorolja föl, felsőbbrendűnek érzi magát a többiekkel szemben, akik szerinte rablók, gonoszak, házasságtörők, mint például a mellette álló vámos. És éppen ez a gond: hogy a farizeus elvileg imádkozik, gyakorlatilag azonban csak önmagát nézi. Önmagához imádkozik. Ahelyett, hogy az Úr szemébe nézne, tükröt tart maga elé. Hiába van a templomban, nem érzi szükségét, hogy leboruljon Isten nagysága előtt: állva marad, magabiztos, mintha ő lenne a templom gazdája. Fölsorolja, mennyi jót tett: feddhetetlen, minden törvényt betart, sőt túl is megy az előírásokon: kétszer böjtöl egy héten, megfizeti a tizedet minden vagyona után. Vagyis nem is annyira imádkozik, mint inkább tetszeleg önnön szabálykövetésében. Viselkedése és szavai igen távol állnak Isten cselekvési és beszédmódjától, aki minden embert szeret, és nem veti meg a bűnösöket. A farizeus tehát a legfontosabb parancsolatot nem tartja tiszteletben: szeresd Istenedet és felebarátodat.

A mennyiség mellett a minőség is fontos az imában

Nem elegendő föltenni magunknak a kérdést: mennyit imádkozunk? Az is fontos, hogyan imádkozunk, vagyis hogy milyen a szívünk?
A pápa ekkor föltette a kérdést: lehet-e arroganciával imádkozni? Nem. Lehet képmutatóan imádkozni? Nem. Csak úgy imádkozhatunk, ha úgy állunk Isten elé, ahogyan vagyunk. Nem úgy, mint a farizeus, aki arrogáns és képmutató. Valamennyiünket magával sodor a hétköznapok rohanása, az érzések kavalkádja, gyakran összezavarodunk. Meg kell tanulnunk visszatalálni a szívünkhöz, újra meglelni ma a meghittség és a csönd értékét, mert ott találkozhatunk Istennel, aki szól hozzánk. Csakis innen kiindulva találkozhatunk majd a többiekkel és beszélhetünk velük.

Bűnös vagyok, Istenem: ez a legszebb imádság

A vámos alázatosan és bűnbánó szívvel lépett a templomba: megállt hátul és szemét sem merte fölemelni az égre, csak a mellét verte e szavakkal: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! Semmi mást nem mondott. Milyen szép is ez az ima! A vámosokat, adószedőket tisztátalan embernek tartották abban az időben, mert az idegen elnyomó hatalomnak engedelmeskedtek, a nép pedig általában a bűnösökhöz sorolta őket. Ez a példabeszéd arra tanít minket, hogy nem a társadalmi hovatartozásunk tesz igazzá vagy bűnössé bennünket, hanem az a mód, ahogyan Istenhez és a testvéreinkhez viszonyulunk. A vámos alázatosan, pár szóval, bűnbánóan imádkozik Istenhez, tudva, hogy bűnös és irgalomra szorul. A farizeus nem kér semmit, mert mindene megvan, a vámos azonban koldulja Isten irgalmasságát. És ez szép: koldulni Isten irgalmasságát – ismételte Ferenc pápa. Üres kézzel, csupasz szívvel, beismerve bűnösségét a vámos megmutatja nekünk, hogy így kell elnyerni az Úr bocsánatát. Végül éppen ő, a megvetett ember lesz a valódi hívő példaképe.

Isten kedveli az alázatosokat

Jézus ezzel a tanítással zárja példabeszédét: Mondom nektek: a vámos megigazulva ment haza, a farizeus pedig nem. Mindazt, aki fölmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Kettejük közül ki volt a korrupt? – kérdezte a pápa, majd így válaszolt: a farizeus. Ő a tettetett ima ikonja, aki csak páváskodni tud a tükör előtt. Korrupt és úgy tesz, mintha imádkozna. Az életben, aki igaznak hiszi magát és elítél, megvet másokat, az korrupt és képmutató. A gőgösség tönkreteszi a jócselekedeteket, kiüresíti az imát, eltávolít Istentől és a felebarátoktól. Isten az alázatosságot kedveli, ezzel a magatartással érjük el Isten szívét. Istennek van egy gyöngéje: az alázatosakat kedveli. Egy alázatos szív láttán Isten egészen megnyitja a szívét. Ez az alázat jelenik meg Szűz Mária Magnificat-jában: „Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. (…) Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre”

  • Ferenc pápa 2016. júniusi katekézise –

 

 

Rafael Merry del Val bíboros:
Az alázatosság litániája

(A Szeretet Misszionáriusainak - Teréz Anya nővérei - napi imádsága)

A vágytól, hogy megbecsüljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy szeressenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy népszerű legyek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy fölemeljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy tiszteljenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy dicsérjenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy előnyben részesítsenek, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy igazat adjanak nekem, - szabadíts meg Jézusom!
A vágytól, hogy elismerjenek, - szabadíts meg Jézusom!

A félelemtől, hogy megaláznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy lenéznek, vagy leráznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megvetnek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy korholnak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megütnek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy megrágalmaznak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy kigúnyolnak, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy mellőznek vagy elfelejtenek, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy igazságtalanság ér, - szabadíts meg Jézusom!
A félelemtől, hogy meggyanúsítanak, - szabadíts meg Jézusom!

Hogy másokat nálam jobban szeretnek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam többre becsülnek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy a világ szemében más növekszik és én kisebbedem
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy az erényt másokban dicsérik és a jót bennem nem veszik észre,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat magasztalnak, míg engem észre sem vesznek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam jobban előnyben részesítenek,
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem
- add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

Amen

Hírek

Október 25,26,27: esténként 17 órától Rózsafüzér, 17: 30-tól Litánia a kapolcsi Templomban!

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes