Itt járunk :: Hírmondó - MennybemenetelCHAT
Mennybemenetel
Útravaló

 

Áldás közben eltávozott tőlük,
és fölemelkedett az égbe.

 

Május 8.: Urunk mennybemenetele

 

A Szentmise olvasmányai:

 

  1. ApCsel 1,1-11 – Az Apostolok tanú lesznek annak, ahogy Jézus fölemelkedett a magas égbe, a szemük láttára a mennybe ment.

 

  1. Ef 1,17-23 – Pál azt kívánja az Efezusban élő híveknek, hogy a dicsőség Atyja adja meg nekik a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, azért, hogy megértsék mindazt, amit Krisztusban végbevitt.

Zsid 9,24-28; 10,19-23 – A zsidóknak írt páli levél arra emlékeztet minket is, hogy Jézus egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Így van meg a mi reményünk arra, hogy beléphetünk a szentélybe, mert Ő azért lépett a mennybe, hogy Isten színe előtt közbenjárjon értünk.

  1. Lk 24,46-53 – Jézus a tanítványok közötti utolsó megjelenésekor, elbúcsúzik tőlük, a megígért ajándék, a Szentlélek elküldéséről biztosítja őket, majd Betánia közelébe mennek, ahol megáldja őket és visszatér a mennybe.


 

Örömhír

Húsvét után, a negyvenedik napon ünnepli az Egyház, az V. század óta, Urunk mennybemenetelének napját. Ez csütörtökre esik, de Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét több országban, így Magyarországon is a következő vasárnap tartják. Ez a Húsvét 7. vasárnapja is egyben, e nappal és a rá következő héttel tulajdonképpen befejeződik a húsvéti ünnepkör. Lukács evangéliumából ezen a vasárnapon olvassuk Jézus mennybemenetelének rövid leírását.

Húsvét ünnepén az Úr feltámadása volt vigasságunk forrása, most pedig mennybemenetelén örvendezünk. Felidézzük, és illendően tiszteljük azt a napot, amelyen szegényes emberi természetünk Krisztusban az összes mennyei sereg fölé, az összes angyali kar fölé, az összes égi hatalmon is túl, az Atyaisten trónusáig emelkedett. (…) Ami tehát Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe; és hogy a hit is kiválóbb és szilárdabb legyen, a látást felváltotta a tanítás, amelynek tekintélyét követi a hívőknek mennyei fénysugár által megvilágosított szíve.

Ezt a hitet növelte az Úr mennybemenetele, és erőssé tette a Szentlélek ajándéka: nem is rendítette meg a bilincs, börtön, számkivetés, kiéheztetés vagy tűzhalál, sem a vadállatok foga, sem a kegyetlen üldözők válogatott kínzása. Ezért a hitért a föld minden pontján vérüket ontva vívták meg végső harcukat nemcsak férfiak, hanem nők is, sőt serdületlen gyermekek és gyönge szüzek is. Ez a hit ördögöket űzött ki, betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel.

Maguk a szent apostolok is nagy lépést tettek előre a mennybemenetel láttán. Azelőtt mennyi csodának voltak tanúi, mily sok oktatásban volt részük, és mégis: az Úr szenvedését látva megijedtek, és feltámadása igazát is csak ingadozva tudták elfogadni. Most azonban már öröm töltötte el a szívüket, pedig azelőtt az ilyen látvány rettegésbe ejtette volna őket. Lelkük egész figyelmével fordultak Krisztus istensége felé, aki az Atya jobbján ült, most már nem vonta el figyelmüket Krisztus testének látható jelenléte attól, hogy figyelmükkel egészen az Ige felé forduljanak, aki a megtestesüléssel sem távolodott el az Atyától, s aki a mennybemenetelkor sem hagyta el a tanítványokat.
Az Emberfia, az Isten Fia, szeretteim, akkor nyilatkoztatta ki tehát önmagát kiválóbban és istenibb módon, amikor visszavonult fönséges Atyja dicsőségébe, így istensége révén kimondhatatlanul jelenvalóbbá lett köztünk az, aki testi mivoltában tőlünk eltávolodott.

- Részletek Nagy Szent Leó pápa beszédeiből / Krisztus mennybemenetele erősíti hitünket 

 

Május 11. Boldog Salkaházi Sára S.S.S. szűz és vértanú napja

1899. május 11.-én született, Kassán, majd ott végezte tanulmányait. Két évig dolgozott tanítónőként, de miután az I. világháborút követően Kassát Csehszlovákiához csatolták, és a kormány hűségesküt követelt a tanítóktól, elhagyta a pályát. Kitanulja a könyvkötészetet, dolgozik húga kalap üzletében, és álnéven írogat Felvidéki magyar lapokba. 1926-ban jelent meg első novellás kötetet Fekete furulya címmel. Élete akkor változik meg, amikor találkozik a Szociális Testvérek Társaságával. Változni, változtatni akar, ezért kemény küzdelmek árán leszokik a cigarettáról és lemond az újságírók könnyelmű, szabad életéről. 1929-ben jelentkezik a Szociális Testvérek Társaságába, és még ugyanabban az évben megkezdi a noviciátus idejét. 1940-ben letett örökfogadalmáig Kassán, Komáromban szervezi a karitászt, rendületlenül dolgozik, munkáját alázattal, kitartással végzi. 1942-től a Katholikus Dolgozó Nők és Leányok Szövetségének országos vezetője lett. A 2. világháború alatt a Katolikus Nővédő Otthonban több, mint száz izraelitát bújtatott. 1944. december 27-én a nyilasok körbevették az otthont, zsidók után kutattak. Sára testvér épp nem volt a házban, így kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette meg. Mint az otthon vezetőjét elhurcolták, s öt társával együtt még aznap este –mezítelenre vetkőztetve – a jeges Dunába lőtték. A kivégzés előtti percben Sára testvér, gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Boldoggá avatásának kihirdetésére, a boldoggá avatási szentmisére 2006. szeptember 17.-én került sor.

 

Május 13. A Fatimai Boldogságos Szűz Mária napja

1917. május 13-án egy Cova da Iria (a béke völgye) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. A júliusi jelenés alkalmával a gyerekeknek látomásban volt részük a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének.
E fölajánlást XII. Pius végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben megismételte. A Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát emeltek, amelynek helyén 1928 és 1951 között alakították ki a ma is látható kegyhelyet. Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide.

 

Híreink

Kedves testvérek!

Májusban, hétfő kivételével minden nap 18 órától Litánia a kapolcsi Szentháromság templomban!! Énekeljünk együtt minél többen!

 

Az Útravaló aktuális és korábbi számai elektronikus formában elérhetőek, olvashatóak a www.osokhaza.hu Hírmondó rovatában, a www.vigantpetend.hu valamint a www.kapolcs.hu Hírek rovatában, Egyházközségünk hírei címszó alatt.

Írta és szerkesztette: Tímár Ildikó Ágnes